Stowarzyszenie aktywnych społecznie

„ANTYKLIKA”

KSM

Założony cel – pozyskanie kompetentnych społeczników w celu:

  • przemyślenie i opracowanie nowych rozwiązań systemowych do podstawowych dokumentów spółdzielni /Statutu i Regulaminów/ aby dawały większą możliwość wpływania członkom spółdzielni na sprawy decyzyjne, ograniczyły samowolę władz i realizowały prawdziwie kontrolną funkcję rady nadzorczej,
  • poprawy bezpieczeństwa na Osiedlu,
  • zdroworozsądkowego i planowego zagospodarowania terenów: zieleni, nasadzeń, parkingów, garaży, terenów rekreacyjnych, dróg, chodników, itp.,
  • rozwijania działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej,

Spółdzielcy z os. Karpackiego zmniejszyli pensje Rady Nadzorczej.
Na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w 24 listopada 2018 roku, po burzliwej dyskusji spółdzielcy postanowili zmienić zapisy Statutu KSM dotyczące wysokości ryczałtu za posiedzenia Rady Nadzorczej.
Dotychczas wysokość miesięcznego ryczałtu dla Rady Nadzorczej ustało się procentowo w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługiwało 75% minimalnego wynagrodzenia, zastępca przewodniczącego, sekretarz, przewodniczący stałej Komisji Rady Nadzorczej pobierali 55% minimalnego wynagrodzenia, pozostali członkowie Rady Nadzorczej 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z uchwalonymi kilka dni temu zmianami statutu KSM pensja przewodniczącego Rady Nadzorczej spadła do 50% minimalnego wynagrodzenia, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i przewodniczącego Komisji Rady Nadzorczej do 35% minimalnego wynagrodzenia, a pozostałych członków Rady Nadzorczej do 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Bezzasadne jest nadmierne wynagradzanie osób wybranych do Rady Nadzorczej jako reprezentantów członków Spółdzielni, do której się należy. Przyznany ryczałt powinien pokrywać ewentualne wydatki związane z pełnieniem funkcji, którą należy traktować jako funkcję społeczną i czerpać z tego faktu zadowolenie, że członkowie Spółdzielni doceniają jego zaangażowanie i doświadczenie w rozwiązywaniu bieżących spraw członkowskich. W czasach, kiedy większość mieszkańców bloków spółdzielczych stanowią osoby starsze – najczęściej emeryci i renciści – a ich dochód jest proporcjonalnie niski w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za pracę zasadne jest obniżanie kosztów administracyjnych, w tym Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni, a także ilość zatrudnionych pracowników.

 

Kronika o Walnym na Osiedlu Karpackim

WALNE ZGROMADZENIE Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniu 16 czerwca okazało się totalną porażką zarządu jako organizatora WALNEGO oraz kompromitacją przewodniczącego zebrania. W sumie skończyło się przerwaniem Walnego i odłożeniem część spraw do następnego posiedzenia. Zebranie zablokowało możliwość sprzedaży wskazanych przez zarząd działek. Sporą manipulacją wykazał się przewodniczący zebrania oraz radcy prawni, którzy doprowadzili do „wycięcia” szeregu wniosków i propozycji uchwał ograniczających szarogęsienie się prezesów.
W Spółdzielni trwa zawłaszczanie praw spółdzielców – wzorem „dobrej zmiany”.
Główne „grzechy” manipulacji podczas Walnego:
– brak wystarczającej ilości materiałów na Walne, w tym najważniejszego druku dotyczącego aktualnego porządku obrad,
– głosowanie nad porządku obrad Walnego niezgodnie z kolejnością zapisu,
– wybór komisji skrutacyjnej nastąpił po głosowaniu nad porządkiem obrad co doprowadziło do precedensu, głosy liczyły osoby przypadkowe i to na „słowo” – bez protokołu. Z uwagi na brak wystarczającej ilości pilotów do głosowania część spółdzielców ich nie otrzymała i posługiwała się papierowymi mandatami, które zliczano przy głosowaniu,
– głosowanie nad porządkiem obrad i „wycinanie” niewygodnych propozycji zmian według numerów zapisanych w „nowym” porządku obrad – spółdzielcy nie mając nowego druku porządku obrad nie wiedzieli jakie propozycje uchwał znajdują się pod poszczególnymi zapisami, np 12 a, itp. Propozycji treści zapisów nie odczytał przewodniczący  Walnego. Pomimo sprzeciwu spółdzielców nie zmieniono tego procederu, ani nie dostarczono aktualnego druku porządku obrad.
Propozycje uchwał lub zmian w zapisach statutowych sformułowane przez zarząd miały obszerne uzasadnienie, natomiast  członkom-spółdzielcom nie zagwarantowano tego.
– propozycje wyeliminowania wybranych punktów porządku obrad sugerowały panie radcy prawni co jest naruszeniem zasad obrad Walnego,
– ograniczenie głosu dotyczyło tylko „wytypowanych” osób; nie dotyczyło to członków zarządu i ich popleczników, np. prezesi KSM mogli łącznie przemawiać pond 24 min przekonując spółdzielców o korzyściach sprzedaży atrakcyjnych działek Spółdzielni a innym wyłączano mikrofon. Wybrani zabierali głos wielokrotnie na ten sam temat, często z sali co uniemożliwiało rejestracje dźwięku i głosu.
– przewodniczący udzielał głosu tym, których popierał, zezwalał na zabieranie głosu wybranym kilkakrotnie, nawet nie musieli prosić o udzielenie głosu,
– zebranie Walne kontynuowano prawie do 20.00 i dopiero po ostrym sprzeciwie spółdzielców zdecydowano się po dwukrotnym głosowaniu przerwać obrady. Próbowano głosować ważne uchwały przy obecności około 35 osób!
– wyjaśnienia należy domagać się także w kwestii przedłożonej listy przedstawicieli, na której widniały osoby mającej pełnomocnictwo innych spółdzielców, niektóre dwukrotnie, a mimo tego nie zweryfikowano jej i osoby te głosowały.
– naganną ocenę należy wystawić paniom radcom prawnym,które obsługiwały Walne. Manipulowały one przebiegiem Walnego, wpływały na sugerowanie porządku obrad, bez wezwania zabierały głos, przekonywały spółdzielców o konieczności sprzedaży działek – straszyły konsekwencjami gdy nie zostaną sprzedane. Straszyły konsekwencjami nagrywania przebiegu Walnego na swoje nośniki. Niewłaściwie zinterpretowały wezwanie Stowarzyszenia „ANTYKLIKA” do stawienia się na Walnym i obrony sprzedaży działek.

Takie procedowanie Walnego skazane jest na zaskarżenie.
Jeżeli przewodniczący nie naprawi nieprawidłowości przed rozpoczęciem drugiej części Walnego to należy to zakwestionować i przekazać do rozstrzygnięcia na drodze sądowej.

Z uwagi na fakt, iż Walne nie zakończyło się, należy nadal zadbać o frekwencję aby uniemożliwić dalsze zawłaszczanie praw Spółdzielców i przegłosowanie szkodliwych zapisów uchwał.
Znając przebiegłość i arogancję zarządu nie sądzimy aby oni zrezygnowali z próby sprzedaży działek wybranym przez siebie nabywcom. Na stole leży zbyt duża kasa!

WALNE ZGROMADZENIE  KSM
16 czerwca 2018r.
Stowarzyszenie pragnie zainteresować Członków Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 16 czerwca Walnym Zgromadzeniem swoich członków, gdzie zapadają ważne decyzje związane z funkcjonowaniem Spółdzielni. Każdy głos jest ważny. Dotychczas (przy frekwencji ok. 120 osób, głównie to członkowie zatrudnieni w KSM, dostawcy, kooperanci i różni klakierzy) podejmowano uchwały forsowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą, zbieżne z ich interesami i często godzące w interesy zwykłych Członków Spółdzielni. Wybór przewodniczącego, ograniczenie dyskusji, itp. to także nie przypadki. Tylko duża frekwencja pozwoli na wyeliminowanie złych praktyk.
Stowarzyszenie podjęło decyzję aby ustanowić specjalny bon pieniężny, który winien wpłynąć na frekwencję podczas Walnego.  Im większa liczba członków KSM będzie obecna na Walnym, tym dyskusja i głosowania będą odzwierciedlały wolę większości.  Wysokość tego bonu uzależnia  się od frekwencji, i tak:
–  przy obecności na Walnym ponad 150 członków – 200 zł,
– 
przy obecności na Walnym ponad 200 członków – 300 zł,
– 
przy obecności na Walnym ponad 250 członków – 400 zł,
– 
przy obecności na Walnym  ponad 300 członków – 500 zł,
–  powyżej 350 członków – 600 zł.
Każdy uczestniczący w Walnym może dobrowolnie wziąć udział w tym konkursie frekwencyjnym i losowaniu bonusu organizowanym przez Stowarzyszenie. Losowanie odbędzie się po zakończeniu Walnego  gdzie zostaną podane zasady udziału zgodnie z powyższym kryterium i ogólnymi zasadami organizowanych przez Stowarzyszenie konkursami.
W losowaniu mogą wziąć udział członkowie Spółdzielni lub ich przedstawiciele -nie zapomnij o upoważnieniu.
Wypłata bonusu nastąpi zgodnie z ogólnie przyjętymi w Stowarzyszeniu zasadami wypłaty bonusów i nagród w różnych konkursach.
Losowanie bonu pieniężnego się nie odbyło z uwagi na niską frekwencję pod koniec Walnego – pozostało około 35 osób.

Tematy do dyskusji i sprawy  na Walnym:

Stowarzyszenie złożyło szereg propozycji uchwał i wniosków, które odzwierciedlają problemy KSM i problemy nurtujące Członków, w tym, np. systemowe rozwiązanie w funkcjonowaniu KSM.

I. Stowarzyszenie sugeruje powołanie Rady Przedstawicieli Nieruchomości (Bloków) w strukturze KSM (w skrócie RPN).

Podstawa prawna – Ustawa Prawo Spółdzielcze Art.35 § 3 „Statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w § 1, składających się z członków spółdzielni. W takim wypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania ich członków”.

Propozycja robocza Regulaminu RPN do  rozważenia:

Uzasadnienie:
Powołanie RPN upodmiotowi mieszkańców poszczególnych bloków (nieruchomości) w stosunku do Zarządu i Rady Nadzorczej, których wola winna być analizowana i respektowana. Dotyczy to głównie sfer związanych z podejmowaniem decyzji w sprawach gospodarowania funduszami celowymi, gdzie wola mieszkańców musi mieć możliwość wyartykułowania swych oczekiwań i żądań. Czas skończyć z samowolą Zarządu, który realizuje pogląd, iż on wie najlepiej z czego ludzie będą zadowoleni!
Pokusa nadużywania prawa jest duża i drzemie w każdym, szczególnie u tych, którzy sprawują władzę.
Czas aby Spółdzielcy pełnili rolę prawdziwego gospodarza we własnym domu jakim jest KSM.

Podobne rozwiązanie funkcjonuje w Spółdzielni Mieszkaniowej Bydgoszcz, Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i innych.

II. Funkcjonowanie Rady Nadzorczej.
Tematyka: Procedura wyborcza kandydatów do RN, preferowane kwalifikacje kandydatów, kompetencje RN – obowiązki i prawa, sprawozdawczość z pełnienia funkcji kontrolnej, wynagrodzenie, ……

Przeglądając szereg rozwiązań funkcjonujących w różnych spółdzielniach mieszkaniowych odnosimy wrażenie, że Rada Nadzorcza winna koncentrować się bardziej na funkcji kontrolnej – do jakiej jest powołana, a funkcję właścicielską powinni dzierżyć spółdzielcy wyrażający swoją wolę podczas Walnego Zgromadzenia oraz przez swoich przedstawicieli w radach nieruchomości – RPN.
Zarząd winien kierować się wolą i sugestiami właścicieli i pełnić rolę służebną i organizatorską.

III. Przetargi.
Kolejny temat do dyskusji, który budzi wiele emocji i złych skojarzeń w praktyce. Dotychczasowe rozwiązania nie gwarantują bezstronności i uczciwości władz KSM i marginalizują rolę Rady Nadzorczej. Przeprowadzane przetargi muszą mieć czytelne reguły i ograniczać do minimum ewentualne nieuczciwe rezultaty postępowań przetargowych. Praktyka zna wiele negatywnych przykładów. Zaproponujemy nowe rozwiązania na Walnym.

IV. Powołanie Społecznej Rady Konsultacyjnej jako ciała społecznego, opiniującego oraz inicjującego (SRK).
SRK jako ciało nie należące do struktur organizacyjnych KSM, ale ciało społeczne działające z inspiracji KSM, pod jego egidą, poparciem i autorytetem ma za zadanie zrzeszać ludzi i podmiotów funkcjonujących na Osiedlu Karpackim w imię zrównoważonego jego rozwoju i uwzględniające interesy ogółu.
V. Inne sprawy związane bezpośrednio z funkcjonowaniem KSM a związane z:
– sprzedażą działek KSM,
– telewizją kablową,
– praworządnością i bezpieczeństwem na Osiedlu Karpackim,
– władzami Zarządu i Rady Nadzorczej,
– itp.

Regulamin Rady Przedstawicieli Nieruchomości KSM. RW


Copyright © 2022 „ANTYKLIKA”
Projekt i wykonanie: whiteghost